1992 දී පිහිටුවන ලද ෂැංජියාගාං සිටි ඩේකින් ජුවලරි සමාගම, ෂැංහයි අසල වරාය නගරයක් වන ෂැංජියාගං හි පිහිටා ඇත. අපි මුතු වගා කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම. මුතු ආභරණ, රිදී ආභරණ, රන් ආභරණ වසර 28 කට වැඩි කාලයක් පුරා අර්ධ වටිනා ගල් ආභරණ සහ විලාසිතා ඇඳුම් ආභරණ.

  • hezuo01
  • hezuo02
  • hezuo03
  • hezuo04
  • hezuo06
  • hezuo