අත්කම්

ෂෙල් අත්කම් මුළුතැන්ගෙයි සැපයුම්, ගෘහ උපකරණ සහ විශිෂ්ට ගෘහ උපාංග ඇතුළත් වේ. මුළුතැන්ගෙයි සැපයුම් අතරට ෂෙල් හැඳි, ෂෙල් පිහි සහ දෙබල ඇතුළත් වේ. ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා සබන් පෙට්ටි, ෂෙල් පනා යනාදිය ඇතුළත් වේ. ගෘහ උපාංගවලට ෂෙල් සුළං චිමීස් වැනි විවිධ ශිල්ප ඇතුළත් වේ. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බෙල්ලන් කුස්සියට උපකරණ සහ ගෘහ නිෂ්පාදනවල නිරත වෙමු. එක් එක් ගනුදෙනුකරුගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපි වෘත්තීය සහ අභිරුචි කළ සේවාවන් සපයන්නෙමු.