මිරිදිය මුතු වළලු

මුතු වළලු. අතින් තෝරාගත් සංස්කෘතික මුතු අමතක නොවන රාග ප්‍රකාශයක් කරයි. අපගේ එකතුව මිරිදිය මුතු වළලු නවීන, කාලානුරූපී මෝස්තර වලින් නිමවා ඇත. සම්භාව්ය, ගුණාත්මක මුතු බ්රේස්ලට් සඳහා, අකෝයා මුතු තෝරන්න. වඩා දැරිය හැකි තෑග්ගක් සඳහා, තෝරන්න ස්වාභාවික මිරිදිය මුතු වළල්ල. මිරිදිය මුතු වළලු ඉහළ අලංකාරය සහ ස්ත්‍රීත්වය: හැපෙනසුළු සුදු සිට මෘදු රෝස දක්වා සහ බහු වර්ණ මෝස්තරවල සිට සියුම් පීච් වර්ණ දක්වා අපගේ මිරිදිය මුතු වළලු පරාසය ඔබට අතිශය විකිරණශීලී නිමාවකින් කාලානුරූපී චිත්ත ශක්තියක් ගෙන එයි.