මැණික්

ස්වාභාවික මැණික් පබළු දියමන්ති, මැණික්, නිල් මැණික්, මරකත, ඔපල්, ජේඩයිට්ස්, අන්‍යෝන්‍ය, ටුවර්මැලයින්, ගාර්නට්ස්, ස් st ටික, ඇගට්, චැසිඩෝනි, ෆ්ලෝරයිට්, ඇබ්සිඩියන්, මැලචයිට්, සන්ස්ටෝන්, ඇක්වාමරීන්, ඔලිවයින්, ලැපිස් ලාසුලි, තෝපස්, ග්‍රැප්ටොයිල්, ටියැන්හේ ගල් , හඕෂි, තෝපස්, රුබ්‍රම්, ටියැන්යාන්, කොරල්, ඇම්බර්, ජැස්පර් වයිට් ජේඩ්, ෂූෂාන් ගල්, බ්ලඩ්ස්ටෝන්, ටර්කියුයිස්, හෙලියොලයිට්, සඳකඩ පහණ, ඩොන්ග්ලිං ගල් යනාදිය. ස්වාභාවික ගල් පබළු වඩාත්ම ලස්සන හා වටිනා ගල වන අතර එය දුර්ලභ ය. පටු අර්ථයකින් මැණික් හා ජේඩ් වර්ග දෙකක් එයට ඇතුළත් ය. පටු අර්ථයකින් ගත් කල, මැණික් යනු ස්වාභාවික ද්‍රව්‍යයක් (දියමන්ති වැනි) හෝ සංයෝගයක් (ස් stal ටික වැනි) සහිත තනි ස් stal ටික ඛනිජයකි. ජේඩ් යනු තනි ඛනිජයකින් හෝ විවිධ ඛනිජ වලින් සමන්විත බහු ස් stal ටික පාෂාණයකි.