ෂෙල් ආභරණ

බහු වර්ණ මුතු කටු හිස් ආවරණ, බුස්ට්, බ්රේස්ලට් සහ තවත් දේ කළ හැකිය. නිර්මාණකරුවන් බොහෝ විට මුතු වල හැඩය සහ ප්‍රමාණය අනුව ආභරණ නිර්මාණය කරති. ෂෙල් වෙඩි හා මුතු අතර ඇති වෙනස නම් නිර්මාණකරුවන්ට කවචයේ වයනය අනුව අපේක්ෂිත හැඩයට ඔප දැමිය හැකි ය. ෂෙල් ආභරණ වැලි සහ මූර්ති වලට පමණක් සීමා නොවේ. මෙම ෂෙල් වෙඩි විවිධ වර්ණවලින් සාදා ගත හැකි අතර බහු වර්ණ නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සඳහා දුම්මල සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. ෂෙල් වෙඩි භාවිතය මිනිස් සිරුරේ සැරසිලිවලට පමණක් සීමා නොවේ. විසිතුරු භාණ්ඩ ජීවිතයේ සෑම අංශයකටම ඇතුළු වීමට පටන් ගෙන නූතන සංස්කෘතික ජීවිතයට ඒකාබද්ධ වී තිබේ.